КОМАНДНА РОБОТА В ІТ-ПРОЕКТАХ

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 Мета навчальної дисципліни: вивчення методів та інструментів і отримання компетенцій, необхідних для визначення та успішного досягнення цілей командних ІТ-проектів шляхом керування обсягом робіт, ресурсами, часом, якістю, ризиками та змінами.

 Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

–        основні поняття менеджменту проектів;

–        класифікацію проектів та задач менеджменту проектів;

–        системні підходи та методи менеджменту проектів із розробки програмного забезпечення;

–        засади використання прикладних засобів підтримки менеджменту проектів

 вміти:

–        виділяти та класифікувати проекти і задачі менеджменту проектів;

–        використовувати прикладні засоби підтримки менеджменту проектів;

–        розробляти загальний план проекту, що вимагає значного обсягу робіт;

–        використовувати методи керування проектами, як гнучкими, так і традиційними;

–        ефективно оцінювати проектні витрати, використовуючи декілька різних методів одночасно;

–        вимірювати прогрес проекту, продуктивність та інші аспекти процесу розробки програмного забезпечення;

–        використовувати методи аналізу вартості;

–        керувати ризиками, динамічно регулювати плани проекту;

–        ефективно використовувати засоби керування конфігураціями та системи керування змінами;

–        використовувати стандарти керування проектами.

 Зміст дисципліни (тематика):

Аналіз і оцінка зацікавлених осіб. Переговори та попереднє призначення. Оптимізація біхевіоральної структури персоналу проекту. Робота з формування команди. Аналіз ролей членів команди (тест Белбіна). Управління конфліктами у проекті. Критичні області поведінки персоналу в процесі виконання проекту. Причини конфліктів. Джерела конфліктів. Стратегія менеджера для запобігання конфліктам. Лідерство і мотивація в команді. Лідерство: визначення, фактори, стиль лідера, його сила. Організаційна культура проекту. Мотивація окремих виконавців та груп. Трансформування системи винагород та визнання. Розвиток команди. Стадії розвитку команди. Організація зворотного зв’язку в команді. Навчання членів команди. Удосконалення індивідуальних навичок членів команди. Навчання поведінці в команді.

 Види робіт: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота, індивідуальна робота, контрольні завдання.