СОЦІОЛОГІЯ

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

Мета навчальної дисципліни: розвиток соціологічного мислення студента; формування фундаменту соціологічних знань на основі вивчення світової і вітчизняної соціологічної думки; розкриття специфіки соціальних відносин і процесів в Україні.

Результати навчання за навчальною дисципліною:

– знати і самостійно пояснювати специфічні соціологічні поняття і категорії, основні задачі і функції соціології, тенденції розвитку сучасних соціальних процесів, глобальні соціальні цілі суспільства, особливості соціальних і соціокультурних процесів в Україні;

– вміти аналізувати соціальні і соціокультурні процеси в Україні і за кордоном, використовувати соціологічні знання для ухвалення раціональних управлінських рішень і здійснення майбутніх соціальних і професійних ролей, здійснювати пошук і аналіз необхідної соціальної інформації з різних джерел, розрізняти об’єктивний і суб’єктивний аналіз соціологічної інформації, аргументувати власну позицію в ході обговорення соціальних проблем, вирішувати задачі і тести, що служать закріпленню учбового матеріалу.

 Зміст дисципліни (тематика):

  1. Соціологія – наука про суспільство
  2. Особистість і суспільство
  3. Соціальна структура і соціальна стратифікація
  4. Етнос і гендер як чинники соціальної деференціації
  5. Соціальні інститути та організації
  6. Шлюб і сім’я як соціальний інститут
  7. Культура як соціальний феномен
  8. Суспільство та соціальні зміни

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійні роботи, індивідуальна науково-дослідна  робота, модульні (контрольні) роботи, залік.