Керівник

КІТ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

директор Івано–Франківської філії Університету “Україна”, кандидат технічних наук, доцент

Кіт Григорій Васильович народився у 1961 році.

У 1982 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Загальнотехнічні дисципліни”; у 2005 р. Інститут менеджменту та економіки “Галицької академії” за спеціальністю “Облік і аудит”; у 2008 р. Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” за спеціальністю “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”.

Кандидат технічних наук з 2011 року. Дисертацію на тему “Методи та алгоритми розпізнавання і класифікації складних сигналів” захистив у 2011 році у спеціалізованій вченій раді Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за спеціальністю 01.05.03 – Методи та алгоритми розпізнавання і класифікації складних сигналів, диплом ДК №002200.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – з 2001 року.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації:

– 01.09.2001 р. – 01.09.2004 р. – старший викладач кафедри економіки підприємства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

– 26.03.2007 р. – 30.06.2007 р. – старший викладач кафедри соціальної безпеки і маркетингу Університету “Україна”;

– 03.09.2007 р. – 30.06.2008 р. – асистент кафедри інформаційних технологій та програмування Університету “Україна”;

– 01.09.2011 р. – 31.08.2013 р. – старший викладач кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу;

– 02.09.2013 р. – дотепер доцент кафедри комп’ютерних наук.

Веде основні навчальні курси:

«Системний аналіз», «Імітаційне моделювання екологічних процесів», «Моделювання систем», «Математичні методи оптимізації комп’ютерних технологій».

Проводить практичні та лабораторні заняття із зазначених дисциплін, здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами.

З основних навчальних курсів, з метою забезпечення навчального процесу опубліковано:

– Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системний аналіз» для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Г. В. Кіт. – К.: ВДК «Університет «Україна», 2011. – 23 с.;

– Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання складних процесів і систем» для студентів спеціальності 7.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» / Г. В. Кіт. – К.: ВДК «Університет «Україна», 2012. – 34 с.;

– Методичні вказівки до виконання бакалаврських атестаційних робіт для студентів напряму підготовки 6.05010101 «Комп’ютерні науки» (денної форми навчання), 2012. – 22 с.;

– Комп’ютерне моделювання систем : навчальний посібник / К. Х. Зеленський, Г. В. Кіт, О. І. Чумаченко. – К.: ВДК «Університет «Україна», 2014. – 314с.

Має 22 публікації, з них 18 наукового характеру (13 у фахових виданнях, 2 з яких у науко-метричній базі) та 4 навчально-методичного спрямування. Після захисту дисертації опубліковано 14 праць, з них 7 у фахових виданнях, у т.ч. 2 у науко-метричній базі та 3 навчально-методичних праці та 1 навчальний посібник.

Список наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва Характер праці Вихідні дані Обсяг, cтор. Співавтори
І. Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації
1 Інваріантне розпізнавання образів зоровою системою за допомогою функцій Кравчука. стаття Східно-Європейський журнал передових технологій. – №6/2. – Харків, 2007 4 Забара С.С., Філімонова Н.Б.
2 Побудова повної множини інваріантних ознак сигналу стаття Східно-Європейський журнал передових технологій. – №2/2. – Харків, 2008 3 Зеленський К.Х., Філімонова Н.Б.
3 Алгоритм класифікації біомедичних сигналів, інваріантний відносно обертання. стаття Республіканський міжвідомчий науково-технічний збірник №13 (33). – Дніпропетровськ, 2009. 7
4 Алгоритми виділення істотних ознак сигналу зорових систем, інваріантних відносно зсуву і обертання. стаття Наукові вісті Університету ,,Україна”. К., 2008 7 Забара С.С.
5 Інваріантне розпізнавання і класифікація біомедичних сигналів. стаття Вісник національного університету «Львівська Політехніка», №658. – Львів, 2009 7 Забара С.С.
6. Алгоритми виділення інваріантних ознак біомедичних сигналів. стаття Матеріали Міжнародної наукової конференції ,,Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту”. – Херсон 2009 3
7 Спектральний метод автоматичного аналізу нестаціонарних сигналів тези Тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції ,,Комп’ютерні технології: наука і освіта”. – Київ, 2010 04/ 1
8 Розпізнавання і класифікація біомедичних сигналів. тези Тези доповідей Міжнародної наукової конференції ,,Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту”. – Херсон, 2011 2/ 1
ІІ. Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації
9 Метод відновлення біомедичних сигналів, інваріантний відносно обертання. тези Тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ,,Комп’ютерні технології: наука і освіта”. – Київ, 2012 3
10 Проблеми Української вищої освіти в контексті Європейської інтеграції. тези Науковий журнал Варшавського університету “Вістула” / Науково-практична конференція «Інтелектуальний капітал вищої школи». – Варшава, 2012 3
11 Трасування променів з використанням технології NvidiaCUDA. стаття Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: Луцький національний технічний університет. – №11. – 2013. – С. 4-10 (фахове видання) 7/2 Грицан П.А.
12 Використання модульних сіток при розробці веб-сайтів стаття “Наукові нотатки” Міжвузівський збірник. – Луцьк: Луцький національний технічний університет. – Випуск 43, 2013. – С. 129-132. (фахове видання) 4
13 Процедури удосконалення діагностичного порадника, побудованого на бінарних класифікаторах стаття Східно-європейський журнал передових технологій. – №1/3(61). – 2013. – С. 11-15. (фахове видання) 9 Павлов В.А., ПавловС О.В.
14 Методи оцінки моделі Гамерштейна стаття Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцький національний технічний університет. – №13, 2013. – С. 98-103. (фахове видання) 6 Ліщина Н.М., Сільвестров А.Н.
15 Шевченко: звеличення людини стаття Науково публіцистичне видання “Будитель нації” (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка), м. Івано-Франківськ, 2013. 10 Таланчук П.М., Стасюк Г.М.
16 Algorithms of selection of essential features of signals, which are invariant to move and rotation стаття National aviation university. Electronics and control systems. – №4 (42), 2014. – Kyiv. – С. 146-149. (фахове видання) 4
17 Застосування оптичних лазерних систем та перспективи їх подальшого розвитку стаття Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – №805. – Львів, 2014. – С. 96-105. (фахове видання) 10 Гринчишин Т.М.
18 An algorithms of fast wrape while reconstruction of signals of view systems. стаття National aviation university. Electronics and control systems. – №2 (44), 2015. – Kyiv (фахове видання) 5
ІІІ. Навчально-методичні праці
19 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системний аналіз» для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» Методичні вказівки ВДК «Університет «Україна», 2011. – 23 с. 23
20 Методичні вказівки до виконання бакалаврських атестаційних робіт для студентів напряму підготовки 6.0804 “Комп’ютерні науки” (денної та заочної форм навчання). Методичні вказівки ВДК «Університет «Україна», 2012. – 22 с. 22
21 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Моделювання складних систем» для студентів спеціальності 7.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» Методичні вказівки ВДК «Університет «Україна», 2012. – 34с. 34
22 Комп’ютерне моделювання систем Навчальний посібник ВДК «Університет «Україна», 2013. – 314 с. 314/ 79 Зеленський К.Х., Чумаченко О.І.