Кримінологія

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС):  120 год. (4).

Мета дисципліни: метою викладання навчальної дисципліни «Кримінологія» є чотири групи цілей такого характеру.

Цілі пізнавального характеру

У результаті навчання здобувачі вищої освіти повинні одержати знання й сформувати уявлення щодо основних положень навчальної дисципліни «Кримінологія».

Цілі розвиваючого характеру

Під час вивчення навчальної дисципліни «Кримінологія» здобувачі вищої освіти задовольняють свої потреби в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку, удосконалюють свої здатності щодо аналізу та тлумачення положень правової теорії і законодавства, а також матеріалів слідчої та судової практики.

Цілі виховного характеру

У освітньому процесі необхідно забезпечити формування поваги до процесуальної форми, прав і законних інтересів учасників кримінального процесу, переконаності у необхідності суворого і неухильного виконання норм Конституції України та інших джерел вітчизняного права. Бакалавр права повинен мати громадянську зрілість, відповідати певним вимогам професійної етики юриста, володіти правовою культурою і глибоко поважати закон, дбайливо ставитися до цінностей демократичного суспільства, до честі й гідності громадянина, бути гуманістом і особистістю з високою моральною свідомістю, твердістю моральних переконань, почуттям відповідальності за долю кожної людини та результати виконання дорученої йому справи у правовій сфері, відрізнятися почуттям нестерпності до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності, принциповістю і незалежністю у забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів людини, виявляти необхідну волю й наполегливість у виконанні прийнятих правових рішень.

Цілі професійної підготовки

У викладанні дисципліни важливе місце приділяється засвоєнню здобувачами вищої освіти основ кримінології, змісту регульованої нею діяльності та положень науки кримінології; вироблення умінь системного тлумачення і ефективного застосування кримінологічних знань з тим, щоб гарантувати захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також запобігання вчиненню злочинів.

        Завдання навчальної дисципліни:

надати студентам ґрунтовні знання з актуальних проблем сучасної кримінології як самостійної соціально-правової науки, що має важливе загальнотеоретичне значення та практичне застосування й має свій предмет дослідження, 

з’ясувати сутнісні ознаки злочинності,  її соціально-правову природу, виявляти характер зв’язку злочинності з іншими соціальними явищами та процесами,

з’ясувати генезис індивідуальної злочинної поведінки,

вміти програмувати систему найдоцільніших заходів попередження різних видів злочинності та підставі комплексного кримінологічного аналізу, що надає можливість творчо використовувати пропоновані теоретичні моделі для самостійного пізнання та розв’язання проблем, пов’язаних зі злочинністю,

набути навиків реалізації найдоцільніших методів, форм і заходів індивідуальної профілактики  щодо різних категорій осіб.

Попередні умови для вивчення даної дисципліни: вивчення дисципліни «Кримінологія» ґрунтується на матеріалах обов’язкових дисциплін: кримінального, адміністративного, конституційного права, кримінального, цивільного, господарського та адміністративного процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності. При вивченні цієї навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні активно використовувати знання, здобуті ними під час вивчення інших загальноосвітніх та юридичних дисциплін.

Програмні результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

–       фактори, що обумовлюють існування злочинності в суспільстві, причинно-наслідкові комплекси, які породжують злочинність в цілому, окремі її види та конкретні злочини;

  • кримінологічну характеристику особи злочинця та механізм її формування;
  • методику проведення вибіркових кримінологічних досліджень;
  • комплекс загально соціальних заходів протидії злочинності і набір спеціально-кримінологічних способів і заходів профілактики по її запобіганню;

вміти:

  • аналізувати стан, динаміку, структуру та інші показники злочинності в цілому та певного її виду в окремому регіоні;
  • виявляти детермінанти (причини та умови), що сприяють вчиненню конкретного злочину конкретною особою;
  • організовувати і проводити кримінологічні дослідження на окремому об’єкті території, що обслуговується;
  • розробляти і реалізовувати різні заходи запобігання злочинів;
  • організовувати профілактику злочинності та окремих її видів спільно з державними органами влади та місцевого самоврядування, службовими особами, працівниками освітніх закладів.

Зміст дисципліни (тематика):

№ п/пНазва темиКількість годин
1.КРИМІНОЛОГІЯ ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА.(2 год.)
2.ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ(2 год.)
3.КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ(2 год.)
4.ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ(2 год.)
5.КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ  ТА ПЛАНУВАННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ(2 год.)
6.ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ(2 год.)
7.НАСИЛЬНИЦЬКА ЗЛОЧИННІСТЬ(2 год.)
8.ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ 
9.ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ.  (1 год.)

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: залік