Науково-дослідна робота

Колибаб’юк Світлана Петрівна – заступник диретора з науково-методичної роботи

Наукова і науково-дослідна діяльність Івано-Франківської філії є невід’ємною складовою освітньої діяльності Університету «України», що здійснюється відповідно законодавства України про наукову і науково-технічну діяльність, згідно з вимогами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Науково-дослідна діяльність проводиться згідно тематичного плану наукових досліджень кафедр та єдиного плану роботи філії.

Спрямованість наукових досліджень філії визначається напрямами, що здійснюють підготовку фахівців у галузях інформаційних технологій, права, журналістики та інформації.

Основними формами наукової та науково-дослідної діяльності є:

  • виконання наукових досліджень у рамках загальноуніверситетської тематики;
  • науково-дослідна робота у складі наукових гуртків;
  • організація і проведення студентських науково-практичних конференцій та семінарів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень на 2015-2017 р.р.

№ з/п Тематика НДР Структурний підрозділ Керівники, виконавці Термін виконання
І. ІСТОРИЧНІ НАУКИ
1 Історіографія діяльності українських громадських організацій в Галичині ост. третина ХІХ ст. – 30 рр. ХХ ст. кафедра інформаційних технологій та програмування Савчук Б.П. д.іст.н., професор, Колибаб’юк С.П. 2016-2017
ІІ. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
2 Згуртованість студентської групи як чинник успішної професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів кафедра інформаційних технологій та програмування Пілецька Л.С., д.п.н., професор, Крисюк Г.Я. 2016 – 2017
ІІІ. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
3.1. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
3 Творчість О. Бабія в контексті літератури українського резистансу кафедра видавничої справи та редагування Мафтин Н.В., д.ф.н., професор, Дума С.Д. 2016 -2017

Наукові конференції 2012 р.

Назва конференції Ранг конференції Дата проведення Кількість учасників
1 Сучасна українська література: стан та перспективи Студентська науково-практична конференція 20.02.2012 11
2 Комп’ютерні технології: наука і освіта Студентська науково-практична конференція 15.05.2012 22
3 Молодь: освіта, наука, духовність Студентська науково-практична конференція 14.06.2012 14

Всеукраїнська науково-практична конференція
“Комп’ютерні технології: наука і освіта”

Наукові конференції 2020-21 р.

Назва конференції Ранг конференції Дата проведення Кількість учасників
1 Молодь: освіта, наука, духовність Студентська науково-практична конференція 12-13 травня 2021 11
2 СУЧАСНА НАУКА СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Студентська науково-практична конференція 24 травня 2021 15

Теми дисертаційних робіт співробітників, які навчаються в аспірантурі або закріплені здобувачами

П.І.Б.аспіранта / здобувача Тема наукового дослідження ПІБ керівника Термін захисту
1 Пленюк М.Д. Цивільно-правове регулювання строків (термінів) у договорах про виконання робіт 28.04.11
2 Кіт Г.В. Інваріантне розпізнавання образів зорової системи методом поліномів Кравчука Зеленський К.Х., к.т.н. 30.11.11
3 Воло щук Г.М. Художнє мислення Уляни Кравченко Луцак С.М., д.ф.н. 30.03.12
4 Микитин І.Я. Топос Гуцульщини у творчості Каєтана Абгаровича і Юрія Федьковича Цівкач О.А., д.ф.н. 04.04.12
5 Бекеш С.Д. Творчість О. Бабія в контексті літературознавства укр. резистансу Мартин Н.В., к.ф.н. 2012
6 Іляш Ю.Ю. Аналіз та розробка методів адаптивного стиснення неперервних інфапотоків Петришин Л.Б., д.т.н. 2012
7 Колибаб’юк С.П. Історіографія діяльності українських громадських організацій в Галичині ост третина ХІХст-30рр. ХХст. Савчук Б.П., к.і.н. 2012
8 Крисюк Г.Я. Згуртованість студентської групи як чинник успішної професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів Пілецька Л.С., д.п.н. 2012
9 Семанишин Л.М. Прогнозування та управління якістю поверхневих вод Зеленський К.Х., к.т.н. 2012

Перелік наукових публікацій співробітників, виданих за 2010/2012 н.р.

№ з/п П.І.Б. авторів Назва статті Назва друкованого видання
1 Бачкур Р.О. Дослідження динаміки сучасного лексикону Українознавчі студії. – Вип. 11-12. – Івано-Франківськ, 2010-2011. – С. 442-444. (Фаховевидання)
2 Бачкур Р.О. Словотвірні особливості пропріальної лексики в романі П. Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік» Вісник Прикарпатського національного університету : Філологія. – Вип. ХХІХ-ХХХІ. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 347-350.
3 Бачкур Р.О. Теоретичні аспекти дослідження словотвірної детермінації Українознавчі студії. – Вип. 11-12. – Івано-Франківськ, 2010-2011. – С. 12-19. (Фахове видання)
4 Бекеш С.Д. Духовна та національна проблематика повісті Олеся Бабія «Дві сестри» Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2011. – Ч. 2. – С. 64-66.
5 Волощук Г.М. Моделювання індивідуального світу – істотна риса творчої манери Уляни Кравченко Науковий вісник Волинського націон. ун-ту ім. Лесі Українки. – Серія: філологічні науки. – Луцьк, 2011. – С. 23-28. (Фахове видання)
6 Волощук Г.М. Прояв містично-релігійної традиції у поетичних та прозових творах Уляни Кравченко Питання літературознавства: науковий збірник. – Вип. 82. – Чернівці, 2011. – С. 200-211. (Фахове видання)
7 Волощук Г.М. Формування творчого кредо Уляни Кравченко на тлі суспільно-політичних ідей кін. XIX – поч. XX ст. Науково-звітна конференція професорсько-викладацького та аспірантського складу Прикарпатського націон. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011 р.
8 Волощук Г.М. Художнє мислення як теоретико-літературознавча проблема Наукові записки Тернопільського націон. педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. – Серія: літературознавство. – Вип. 33. – Тернопіль, 2011. – С. 182-190. (Фахове видання)
9 Гринчишин Т.М. Організація спеціалізованих комп’ютерних мереж на основі відкритих оптичних каналів Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства (ЮПІС – 2011)
10 Іляш Ю.Ю. Використання рекурсивних кодових послідовностей для формування службової інформації з метою зменшення надлишковості інформаційних потоків Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей третьої Міжнародної науково-практичної конференції. м. Вінниця, 20-22 квітня 2011 року. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 231 с. – С. 172-173.
11 Іляш Ю.Ю., Волошенюк В.В., Савчук А.О. Методи обробки та перетворення форм інформації в комп’ютерних системах Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей третьої Міжнародної науково-практичної конференції. м. Вінниця, 20-22 квітня 2011 року. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 231 с. – С. 49-50.
12 Іляш Ю.Ю., Петришин Л.Б. Застосування методу передбачення другого порядку в системах зменшення надлишковості інфообміну Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №7 (161), 2011. – ч. 1. – 329 с. – С. 283-289.
13 Кіт Г.В. Моделювання алгоритмів розпізнавання і класифікації біомедич них сигналів Матеріали IV Всеукраїнської науково-методичної конференції “Комп’ютерні технології: наука і освіта” – Миколаїв, 2011.
14 Кіт Г.В. Спектральний метод класифікації біомедичних сигналів ISDMCI’2011: Матеріали міжнародної наукової конференції. Т.2. – Євпаторія, 2011. – С. 218
15 Колибаб’юк С.П. Молодіжний рух Галичини кінця ХІХ – 30-х років ХХ ст. у сучасних наукових дослідженнях України Схід. – 2011. – № 2 (109). – С. 95-101. (Фахове видання)
16 Колибаб’юк С.П., Савчук Б.П. Надбання українського зарубіжжя з вивчення історії молодіжних організацій Галичини кінця ХІХ – 30-х років ХХст. Схід. – 2010. – № 6 (106). – С. 88-92. (Фахове видання)
17 Колибаб’юк С.П. Студентський рух Галичини у західноукраїнській історіографії другої половини ХІХ – 30-х років ХХст. Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2010. – №18. – С.136-146.
18 Колибаб’юк С.П. Студентський рух у Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. у сучасній вітчизняній історіографії Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2011. – №19. (Фахове видання)
19 Колибаб’юк С.П. Товариство «Просвіта» в західноукраїнській історіографії кінця ХІХ – 30-х років ХХ ст. Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 346-347.
20 Колибаб’юк С.П. Товариство «Просвіта» в західноукраїнській історіографії кінця ХІХ – 30-х років ХХ ст. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – №22. – С. 162-169. (Серія: історичні науки).
21 Копей В.Б. Скінченно-елементний аналіз та оптимізація різьбових з’єднань Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування. – № 58. – 2010. – С. 42-47.
22 Копей В.Б., Панчук А.Г. Дослідження залежності напружень в муфтовому різьбовому з’єднанні насосних штанг від характеристик матеріалів деталей з’єднання Сучасні технології в промисловому виробництві: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 19-23 квітня 2010 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. II. – С. 122-123.
23 Копей В.Б., Семанишин Л.М. Застосування мови програмування Python для побудови баз знань та експертних систем Східно-європейський журнал передових технологій. – № 6/2(54). – 2011. – С. 62-66.
24 Манюх Н.Б. Інфернальний герой та місто: часопросторові координати (на матеріалі новели В. Дрозда “Пори року”) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – Луганськ: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2011 (5с.) (Фахове видання)
25 Манюх Н.Б. Особливості функціонування художніх антропонімів у прозі В. Дрозда Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія: Збірник наукових праць. – Випуск 2. – Одеса, 2011 (8 с.) (Фахове видання)
26 Манюх Н.Б. Рефлексія дитинства у творчості В. Дрозда: художня та документальна інтерпретація Література. Діти. Час. Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Випуск 2. – Тернопіль: Богдан, 2012. – С. 25-31.
27 Пленюк М.Д. Відповідальність сторін договору підряду за прострочення виконання договірних зобов’язань Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – Вип. 10, 2011 / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. (Фахове видання)
28 Пленюк М.Д. Гарантійні строки у підрядних договірних відносинах Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті В.П. Маслова «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства», 25 лютого 2011р. – С. 365-368.
29 Пленюк М.Д. Деякі аспекти прострочення сторін у підрядних договорах: поняття і правові наслідки Юридична Україна. – 2011. – № 1. – С. 47-51. (Фахове видання)
30 Пленюк М.Д. Строки (терміни) виконання підрядником обов’язків за договором підряду Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1. – С. 105-108. (Фахове видання)
31 Семанишин Л.М. Моделювання радіоакційного забруднення у відкритих водоймах Матеріали міжнародної наукової конференції “Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2011”. – Т. 2. – Євпаторія, 2011. – С. 108-110.
32 Стасюк Г.М. Династія письменників як літературознавча проблема (феномен роду Драгоманових-Косачів) «Дивослово». (Фахове видання)
33 Стасюк Г.М. Жіночий досвід буття як семантосфера поезії Маріанни Кіяновської (на матеріалі збірки «Книга Адама») Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2011. – Ч. 2. – С. 108-110.
34 Стасюк Г.М. Система та структура здібностей роду Драгоманових-Косачів Міжнародний науковий симпозіум «Леся Українка: доля, культура, епоха», 22-24 вересня 2011 р., Луцьк
35 Хопта С. М. Концепції європейської екзистенційної парадигми в дискурсі українського модернізму Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екзистенційні виміри філософсько-антропологічного пізнання: творча спадщина В. Шинкарука»: зб. наук. праць. – К., 2011. – С. 109-116.
36 Чигур І.І. Аналіз задачі алгоритмізації контролю технічного стану породоруйнівного інструменту Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. – 2001. – Вип. 37 (7). – С. 114-119.
37 Чигур І.І. Використання штучних нейромереж для контролю технічного стану породоруйнівного інструменту Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: гірничо-геологічна. – Донецьк: ДонДТУ, 2001. – Вип. 24. – С. 86-87.

Студентські наукові формування у формі гуртків

Науковий напрям гуртка Основні напрями діяльності Викладач-наставник Студент-керівник Кількість учасників Результати роботи
Комп’ютерні науки та технології Проблематика сучасних інформаційних технологій та оптимізація методів програмування Гринчишин Т.М., к.т.н., доцент Кузик Є.Р. 8 Конференція
Мовознавство Дидактична текстологія (в аспекті формування мовної особистості) Бачкур Р.О., к.ф.н., доцент Юрковська І.А. 4 Конференція, Наукові читання
Літературознавство Стильові особливості літератури ХХІ ст. Манюх Н.Б., к.ф.н. Король Г. 4

Наскрізна тематика НДР студентів Івано-Франківської філії

Тема наукового дослідження, керівник Керівник Дисципліна Студент Курс Вид роботи
Моделювання дистанційного навчання з використанням сучасних Інтернет-технологій Копей В.Б., к.т.н., доцент Основи програмування Слободян А. 4 дипломна робота
Основні принципи роботи інформаційних систем комп’ютерного тестування знань Гринчишин Т.М., к.т.н. Чисельні методи в інформації Ткачук Т. 4 дипломна робота
Процес становлення авторського редагування Хопта Г.М. Редагування Король Г. 2 реферат