Освітній процес

Організація і здійснення навчального процесу у філії проводиться у відповідності з нормативно-правовими і розпорядчими документами: Законами України, постановами кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, стандартами вищої освіти, наказами та розпорядженнями президента університету. Навчальний процес планується на основі єдиного плану роботи філії на навчальний рік, затвердженого директором філії та щомісячних планів роботи кафедри.

Планування навчального процесу у філії здійснюється згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України №161 від 2 червня 1993 року.

Тривалість навчання за денною та заочною формами навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня визначається навчальним планом у межах нормативного терміну навчання, встановленого для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Організація навчального процесу філії здійснюється кафедрами інформаційних технологій та програмування, права і цикловою комісією видавничої справи та редагування.

Заняття на денній та заочній формах навчання організовуються за розкладом, який складається посеместрово на основі робочих навчальних планів, який затверджується наказом директора філії. Розклад складається за умови рівномірного розподілу занять протягом тижня.

Навчальний процес регламентується навчальними планами щодо напрямів підготовки фахівців відповідних спеціальностей. Навчальні плани складені на основі освітньо-професійних програм із напрямів підготовки фахівців та структурно-логічних схем відповідно до методичних рекомендацій щодо розроблення навчального плану вищих навчальних закладів II, III, IV рівнів акредитації, погоджених у науково-методичних комісіях за фаховим спрямуванням, Науково-методичному центрі вищої освіти, департаменті вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і затверджені президентом університету.

Навчальний план є основним нормативним документом, що визначає перелік та обсяг дисциплін нормативної частини за циклами гуманітарної та соціальної підготовки, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки, вибіркової частини дисциплін самостійного вибору навчального закладу і вільного вибору студента.

Для спеціальностей розроблені уніфіковані навчальні плани. На основі навчальних планів кафедрою та цикловою комісією складаються робочі навчальні плани для відповідних спеціальностей за курсами. Робочий навчальний план, який конкретизує навчальний процес поточного навчального року за семестрами, затверджується директором філії.

Навчальний процес будується відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм і навчального плану, розроблених на основі нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. До всіх дисциплін гуманітарного, суспільно-економічного, фундаментального циклів, а також професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін розроблено відповідні узгоджені між собою програми. Навчальний план передбачає проведення занять різного типу (лекції, практичні, наукові семінари, лабораторні заняття), а також проходження виробничих практик. Зміст підготовки фахівців відповідає державним стандартам підготовки спеціалістів у вищій школі. Він враховує сучасні потреби ринку праці, особливості регіону.